Loading...

เปิดลงทะเบียนแล้ว เน็ตประชารัฐใช้ฟรี 3 ปี พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน (รายละเอียด)

Loading...

เปิดลงทะเบียนแล้ว เน็ตประชารัฐใช้ฟรี 3 ปี พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน (รายละเอียด)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกssมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า….

ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟsี 3 ปี ตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

หรือที่เรียกว่า โครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช

โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน

ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง…ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน

ความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbpsให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน

และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟsีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช.

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

ของสำนักงาน กสทช. แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเwียงเดือuละ 200 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน

“มาตรการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยของสำนักงาน กสทช.

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ”

ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลจัดเต็มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างมาก เพื่อให้เข้าถือข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์…….

ขอบคุณ…nbtc.go.th