Loading...

เพียงตั้ง น ะ โ ม 3 จ บ แล้วต่อด้วยบท นี้ เ ท่ านั้ น เรื่อง ร้ า ย จะกลับ ก ล า ย เป็นดี

Loading...

เพียงตั้ง น ะ โ ม 3 จ บ แล้วต่อด้วยบท นี้ เ ท่ านั้ น เรื่อง ร้ า ย จะกลับ ก ล า ย เป็นดี

เจ้ากร รมนายเว ร บางทีก็มาในรูปแบบของโ ร ค ภั ย ไข้เจ็ บ ไม่ว่าจะเป็นเ ซ ล ล์ ต่างๆในร่างกาย

จริงๆแล้วคนทุกคนย่อมมีกร รมเก่าที่ต ามติดตัวมาตั้งแต่ในอดีตชาติ ที่เป็นตัวกำหนดปัจจุบันชาติ

หลายคนคงเคยได้ยินว่ามีอาการป่ วยบางโ ร ค ที่ไม่ว่าจะหาหมออย่างไรก็ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ จนอาการแย่ขึ้นเรื่อยๆ

บ้างก็ว่าเกิดจากเจ้ากร รมนายเว รต ามทวงคืน

วันนี้เรามีความเชื่ อเรื่องคาถาเทวดา ที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา แก้โ ร ค เว ร โ ร ค กร รมที่ไม่มีหมอคนไหนรัก ษ าได้

ขอเพียง ล อ ง ทำต ามแล้วตั้งจิตให้เป็นกุศล อย่ารอช้า ลองทำเลย

ค าถ า แ ก้โ ร ค ภั ย โ ร ค เว รโ ร ค กร รม

ตั้งนะโม3จบ นึกถึงพ ร ะพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องต ามนี้

นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก

ย าวะเทวะ อะยังกาโย

ย าปะนายะ เวทนานุปัสสี ทุกรัสสะ

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต

อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ

สัพพะเทวะต า สัพพะโ ร ค าพย าธิ

อันตะราโย วินาศสันติ

คำแปล

ดินน้ำลมไ ฟ สักกะว่าเป็นธาตุ

ขอเพียงเพื่อ ให้กายนี้

ยังอั ต ภ าพ เวทนาทั้งหลาย ทุ กข์ต่างๆ

สิ่งนี้ ขอบิณฑบาตร

แล้วอุทิศให้แ ก่เหล่าปวงสั ต ว์ ด้วยอานุภาพแห่งพ ร ะพุทธเจ้าทุกๆพ ร ะองค์

เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โ ร ค ภั ยไข้เจ็ บ

อันตรายต่างๆ จงห า ยมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด

แก้โ ร ค ภั ยไข้เจ็ บ รัก ษ าคนป่ วย แก้โ ร ค เว รโ ร ค กร รม ป้องกันอันต ร า ย

ต่างๆชงัดดีนักแล ถวายเป็น พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เทวะบูชา ส าธุๆๆ

หรือหากใครอย ากลองอีกหนึ่งคาถาให้ลองส วด

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปิริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

พ ร ะคาถาบทนี้เป็นพ ร ะคาถาที่สมเด็จพ ร ะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปร ะทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพ ร ะคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในส วรรค์ต่อไป

พ ร ะคาถาบทนี้ ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ได้ส วดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด

ผู้ใดหมั่นส วดพ ร ะคาถานี้ จะร ะงับโ ร ค ภั ยไข้เจ็ บ ทั้งอายุก็จะยืนย าว ใส้เสกย ากินแก้โ ร ค ก็ได้ และถ้าหากผู้ใดส วดเจริญอยู่เป็นนิจ

นอ กจากจะปราศจากโ ร ค ภั ยไข้เจ็ บ รบกวนแล้ว ยัง แ ค ล้ ว ค ล า ดจากภั ยต่าง ๆ เช่น ราชภั ย โ จ ร ภั ย อีกด้วย